Рахівське районне управління юстиції інформує. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

www.rakhiv.news
На www.rakhiv.news 16 Жовтня, 2014 21:25

Рахівське районне управління юстиції інформує. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Рахівське районне управління юстиції інформує.

Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Згідно ст. 164 Сімейного кодексу України далі (СК) мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.
Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
Це тягне за собою наступні правові наслідки. Особа позбавлена батьківських прав: 1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання; 2) перестає бути законним представником дитини; 3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надають­ся сім’ям з дітьми; 4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї не­працездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.
Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на ви­могу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.
Особи, позбавлені батьківських прав, втрачають усі права, засновані на факті їх споріднення з дитиною, щодо якої вони позбавлені цих прав. Вирішення питання про позбавлення батьківських прав, як вже зазначалося, можливе лише щодо дитини, яка не досягли 18 років, а також щодо дитини, яка не набула достроково дієздатності у зв’язку з укладенням шлюбу. Воно має безстро­ковий характер і тому поширюється й на майбутнє. Тобто як­що один із батьків позбавлений батьківських прав щодо певної дитини, після досягнення нею повноліття таке становище зберігається.
Батьки, позбавлені батьківських прав, позбавляються насам­перед права на виховання дитини, зокрема на спілкування з нею, права визначати місце проживання дитини і вирішувати питання про її навчання, бути представником дитини.
Варто зазначити, що батьки, позбавлені батьківських прав, позбавляються не тільки особистих немайнових, а й майнових прав. У майбутньому вони не матимуть права вимагати від ди­тини, щодо якої позбавлені батьківських прав, аліменти, права на спадкування після цієї дитини, на управління майном неповнолітньої дити­ни. Виплата аліментів, пенсій та гро­шової допомоги на дитину такому батьку або матері припи­няється. Батьки, позбавлені батьківських прав, також втрачають право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати году­вальника.
Водночас дитина зберігає свої майнові права, засновані на факті їх споріднення з особою, позбавленою батьківських прав. Зокрема, вона має право на одержання від цієї особи аліментів і на спадкування після неї. Батько, матір втрачають права, але не звільняються від низки майнових обов’язків. Дитина зберігає більшість майнових прав (право на аліменти, право спадкування, право власності або право кори­стування житловою площею).
У разі потре­би суд може виселити того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, в якому він проживає з дитиною, або постановити рішення про примусовий поділ житла або його примусовий обмін. Правовідносини між батьками й дитиною не припиняються, але набувають односто­роннього характеру.
При позбавленні батьківських прав особу позбавляють кон­кретного суб’єктивного права й обмежують її сімейну право­здатність. Особи, позбавлені батьківських прав, не мають права бути усиновлювачами, опікунами і піклувальниками. Позбав­лення батьківських прав стосується лише тих дітей, щодо яких поведінка батьків або одного з них була визнана неправо­мірною. Щодо інших дітей, зокрема й тих, які будуть народжені у майбутньому, батьки своїх прав не втрачають.

м.Рахів

Головний спеціаліст управління юстиції                              В.І. Федірцан

www.rakhiv.news
На www.rakhiv.news 16 Жовтня, 2014 21:25